Tanulási modell

Aus Kinaesthetics-Online-Fachlexikon
Status mit Fachliteratur angelegt
AutorIn/RedakteurIn N. N./Pfemeter Mária
Letzte Änderung 03.05.2022


Összefoglalás:
Ez a szócikk szakirodalmi hivatkozásokon alapszik. A „tanulási modell” témájához kapcsolódó idézetek a Kinaesthetics – Tanulás és mozgáskompetencia című könyvből származnak. A szócikk bemutatja a tanulási modell mint módszertani alap felépítését és lépéseit.

1 A tanulási modell a Kinaesthetics – Tanulás és mozgáskompetencia című könyvben

A következő idézet a Kinaesthetics – Tanulás és Mozgáskompetencia című könyvből származik, ami a Kinaesthetics haladóképzések tananyagát képezi. . A második fejezet („Módszerek és eszközök”) második alfejezetének („A tanulási modell”) szövegében olvasható az alábbi idézet. Az ezt megelőző első alfejezetben a Kinaesthetics Tanulási fázis, az idézett fejezetet követően pedig a Tanulási ciklus és a Tanulási spirál kerül bemutatásra a tanulási modell jellegzetes formájaként.

„A Kinaesthetics-tanulási-modell a kinesztetika tanulással kapcsolatos feltevéseire támaszkodva olyan struktúrába rendezi a különböző tanulási folyamatokat, amely rendkívül hatékonnyá és tartóssá teszi ezeket. Megalapozza a Kinaesthetics módszereinek és eszköztárának javarészét. Ezen belül központi szerepet játszik, hogy a tanulást egy cirkuláris, avagy spirális, aktív és végső soron interaktív folyamatként értelmezi. Éppen ezért az alkalmazott módszerek és eszközök, úgy kicsiben mint nagyban, ismétlődő módon tartalmaznak cirkuláris struktúrákat, valamint interakcióra és más emberekkel való közös tanulásra szolgáló lehetőséget. A tanulási modell a következő, egymásra épülő lépéseket foglalja magába:
1. lépés: Hol helyezkedem el az adott téma viszonylatában?
Az első lépés a tanulási témával kapcsolatos személyes kiindulási helyzet meghatározását szolgálja, egyéni, aktív megtapasztalás révén. Ez egyaránt vonatkozhat a mozgásérzékelésre, a kognitív értelmezésre, vagy az egyéni feltevésekre. A helyzet betájolása biztosítja, hogy a tanulási téma az egyéni előfeltevésekhez kapcsolódjon. Másrészt az is cél, hogy a témát behatároljuk, jelentőségét és relevanciáját egy bizonyos kontextusba és keretbe helyezzük.
2. lépés: Mit érzékelek az adott témával kapcsolatosan?
A második lépés során lehetővé válik a tanulási témának meglehetősen differenciált megismerése. Ezt egyéni belső perspektívából, pontosan meghatározott megfigyelési szempontok szerint (pl. a fogalomrendszer szempontjai szerint) elemezzük, kutatjuk és magyarázzuk. Az elemzés úgy történik, hogy egyénileg, és társakkal közösen, aktív módon vizsgáljuk a témát (pl. mozgástapasztalatok révén) majd úgy egyénileg, mint közösen reflektálunk rá.
3. lépés: Hogyan tudom használni érzékelésemet több lehetőség kifejlesztése érdekében?
A harmadik lépés a második lépés súlypontjainak gyakorlati hasznosságát, alkalmazását, összekapcsolását és integrálását célozza meg, az egyéni cselekvési szabadság kiterjesztése érdekében. Azt kutatjuk, hogyan gyarapíthatók cselekvési lehetőségeink a második lépés alapján, az adott téma vonatkozásában. Ez úgy valósulhat meg, hogy a különböző szempontok alapján beazonosított problémafelvetéseket variáljuk, különös tekintettel az alapul szolgáló mintákra és kompetenciákra.
4.lépés: Hol tartok most? Mit viszek magammal?
Az utolsó lépés során, az összehasonlítás érdekében, visszatérünk a kezdeti szakaszban végzett egyéni helyzetelemzéshez. A különbségek alapján beazonosíthatóvá válnak az egyéni tanulási hozadékok, és további nyitott kérdések vezethetők le. A figyelem központjában az egyéni tanulási folyamatainak módszeres kiértékelése és besorolása áll. Ennek szerves részét képezi azon szempontok beazonosítása, amelyek saját életünk vonatkozásában rendkívüli jelentőséggel bírnak, és amelyekre a jövőben különösen oda szeretnénk figyelni.“

Forrás: European Kinaesthetics Association (Hg.) (2020): Kinaesthetics. Tanulás és mozgáskompetencia. Linz, Winterthur: Verlag European Kinaesthetics Association. ISBN 978-3-903180-01-7. 16–17. oldal

2 Egyéni beszámolók a témához kapcsolódóan

  • Siemann, Sabine (2014): Mit einem Juchzen belohnt. Entdeckendes Lernen mit einem Jungen im Wachkoma In: lebensqualität. Das Journal für Kinaesthetics. 2007, Nr. 1. S. 12–13.

3 Lásd még

Tanulási spirál
Tanulási ciklus